Parashat Tazria

Torah: Leviticus 12:1 - 13:59 7th aliyah: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh) Maftir: Exodus 12:1 - 12:20 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh) Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh) https://hebcal.com/s/tazria
Back