Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11 - 34:35 Haftarah: I Kings 18:1 - 18:39 https://hebcal.com/s/kitisa
Back