Parashat Mishpatim

Torah: Exodus 21:1 - 24:18 Haftarah: Jeremiah 34:8 - 34:22; 33:25 - 33:26 https://hebcal.com/s/mishpatim
Back